หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นวาบโต้ษ
อักษรล้านนา
นาฯวฯปฯฯโท฿ษฯฯ
เทียบอักษรไทย
[นวาบโทษ]
ความหมาย

ก.ใส่โทษ,ใส่ความ,ให้ร้าย; นาบโต้ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นวาบโต้ษ (นาฯวฯปฯฯโท฿ษฯฯ)