หน้าหลัก
นวาบว่าเป๋นขี้ยา
นวาบว่าเป๋นขี้ยา
นาฯวฯปฯฯว่าฯเปนฯขี้อยฯา
[นวาบว่าเป็นขี้อฺยฺา]

ก.กล่าวหาว่าติดยา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นวาบว่าเป๋นขี้ยา (นาฯวฯปฯฯว่าฯเปนฯขี้อยฯา)