หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นวาบว่าเป๋นขี้ยา
อักษรล้านนา
นาฯวฯปฯฯว่าฯเปนฯขี้อยฯา
เทียบอักษรไทย
[นวาบว่าเป็นขี้อฺยฺา]
ความหมาย

ก.กล่าวหาว่าติดยา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นวาบว่าเป๋นขี้ยา (นาฯวฯปฯฯว่าฯเปนฯขี้อยฯา)