หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นวาบ
อักษรล้านนา
นาฯวฯปฯฯ
เทียบอักษรไทย
[นวาบ]
ความหมาย

ก๑.กล่าวตู่,ทึกทักเอา,ใส่ความ ก๒.เอาสิ่งที่ร้อนรีดหรือกดทับลงไป; นาบ,สะนาบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นวาบ (นาฯวฯปฯฯ)