หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นมผา
อักษรล้านนา
น฿มฯผา
เทียบอักษรไทย
[นมผา]
ความหมาย

น.ปุ่มหินปูนที่เกิดจากน้ำหยดซึมตามเพดานถ้ำ หรือใต้เชิงเขา มีรูปคล้ายนม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นมผา (น฿มฯผา)