หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นนถี
อักษรล้านนา
น฿ระฯนีตฯ,น฿นีถฯฯ
เทียบอักษรไทย
[นนตรี,นนถี]
ความหมาย

น.ดนตรี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นนถี (น฿ระฯนีตฯ,น฿นีถฯฯ)