หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นงถ่าว
อักษรล้านนา
น฿งฯถ่าวฯ
เทียบอักษรไทย
[นงถ่าว]
ความหมาย

ดู...นงจ๋าว

ออกเสียงล้านนา
นงจ๋าว
อักษรล้านนา
น฿งฯจาวฯ
เทียบอักษรไทย
[นงจาว]
ความหมาย

น.สาวรุ่น; นงถ่าว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นงถ่าว (น฿งฯถ่าวฯ)