หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นง
อักษรล้านนา
น฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[นง]
ความหมาย

น.นาง,สตรี,สาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นง (น฿งฯ)