หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกเอี้ยงโก้ง
อักษรล้านนา
น฿กฯอ้ยฯงโก้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[นกเอี้ยงโก้ง]
ความหมาย

น.นกเอี้ยงด่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกเอี้ยงโก้ง (น฿กฯอ้ยฯงโก้฿งฯ)