หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกหั๋สดีลิงค์
อักษรล้านนา
น฿กฯหัสีดฯลิง์คฯ
เทียบอักษรไทย
[นกหัสดีลิงค์]
ความหมาย

น.นกในนิยายว่ากันว่าอยู่ในป่าหิมพานต์ ตัวโตมาก หัวเป็นช้าง มีงวงมีงา ตัวเป็นนก มีกำลังมหาศาล ชาวล้านนานิยมใช้ประกอบปราสาทศพของผู้หลักศักดิ์ใหญ่ หรือพระสงฆ์มหาเถระ มีมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน ดังปรากฏในมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี เมื่อพระนางมัทรีกลับจากหาผลไม้ในป่า ไม่พบลูกรักชาลีกัณหา จึงทรงดั้นด้นค้นหาด้วยความสงสัยว่า "..ฤๅว่าเสือหมีและชักแค่ เดินดงแต่ไพรสณฑ์ พบลูกสองคนติ้วกว่า นกหัสดีลิงค์ล่าบินบน บินเหินหนอากาศ ซูดทึ้งยาดเอาไป ตกแดนไกลบ่หันซาก...."; นกหั๋ตถีลิงค์ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกหั๋สดีลิงค์ (น฿กฯหัสีดฯลิง์คฯ)