หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นกหั๋ตถีลิงค์
อักษรล้านนา
น฿กฯหัตีถฯฯลิง์คฯ
เทียบอักษรไทย
[นกหัตถีลิงค์]
ความหมาย

ดู...นกหัสดีลิงค์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกหั๋ตถีลิงค์ (น฿กฯหัตีถฯฯลิง์คฯ)