หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นกป๋ก
อักษรล้านนา
น฿กฯป฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[นกปก]
ความหมาย

น.นกตีทอง (นกโพระดกขนาดเล็กพันธุ์หนึ่ง)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกป๋ก (น฿กฯป฿กฯ)