หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นกก๋าระวีก
อักษรล้านนา
น฿กฯการวีกฯ
เทียบอักษรไทย
[นกการะวีก]
ความหมาย

น.นกการะเวก - นกในนิยายปรัมปรา เชื่อกันว่าอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ ที่ทิวเขาการวิก บินสูงเหนือเมฆ ร้องมีเสียงไพเราะ สัตว์ทั้งหลายได้ยินเสียงนกนี้ก็จะหยุดชะงัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกก๋าระวีก (น฿กฯการวีกฯ)