หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกก๋า
อักษรล้านนา
น฿กฯกา
เทียบอักษรไทย
[นกกา]
ความหมาย

น.อีกา - นกตัวสีดำ ปากหนา ร้องกา ๆ พบทั่วประเทศตามแหล่งชุมชน ทุ่งโล่ง ป่า ตั้งแต่ที่ราบจนถึงภูเขาสูง; ก๋า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกก๋า (น฿กฯกา)