หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ธ้องน้อง
อักษรล้านนา
ธ้อฯงน้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ธ้องน้อง]
ความหมาย

ว๑.โก่งหรือโค้งไม่มาก ใช้กับของขนาดเล็กอย่างคันเบ็ด มักใช้กับคำว่าโก่ง เป็นโก่งธ้องน้อง ว๒.ลักษณะของสิ่งที่ไม่ใหญ่แขวนอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ธ้องน้อง (ธ้อฯงน้อฯง)