หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ธาตุ
อักษรล้านนา
ธาฯตฯ
เทียบอักษรไทย
[ธาตุ]
ความหมาย

น๑.เจดีย์ - สิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายลอมฟาง ยอดแหลม ภายในบรรจุพระธาตุและอัฐิเป็นต้น สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บุคคลหรือสิ่งที่เคารพนับถือ น๒.กระดูกของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์โดยทั่วไปรวมกันว่าพระธาตุ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ธาตุ (ธาฯตฯ)