หน้าหลัก
ธะล้อ
ธลํอฯ
[ธะล้อ]

น.เครื่องดนตรีประเภทสาย ลักษณะคล้ายกับ ซออู้ ซอด้วง ใช้บรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีชนิดอื่น เรียกว่าวงสะล้อซอซึง; ซะล้อ,ถะล้อ,สะล้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ธะล้อ (ธลํอฯ)