หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ธะล้อ
อักษรล้านนา
ธลํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ธะล้อ]
ความหมาย

น.เครื่องดนตรีประเภทสาย ลักษณะคล้ายกับ ซออู้ ซอด้วง ใช้บรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีชนิดอื่น เรียกว่าวงสะล้อซอซึง; ซะล้อ,ถะล้อ,สะล้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ธะล้อ (ธลํอฯ)