หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ธอนไฟ
อักษรล้านนา
ธอฯรไฟ
เทียบอักษรไทย
[ธอนไฟ]
ความหมาย

ก.ราไฟ - ถอนฟืนออกจากเตาบ้าง เพื่อให้ความร้อนลดลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ธอนไฟ (ธอฯรไฟ)