หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ธอน
อักษรล้านนา
ธอฯร
เทียบอักษรไทย
[ธอน]
ความหมาย

ก๑.ตัดหรือบั่นเป็นท่อนๆ,ทำให้สั้นหรือลดลง ก๒.รับเงินตามราคาแล้วคืนส่วนที่เหลือไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ธอน (ธอฯร)