หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถํะ - ถะ
อักษรล้านนา
เทียบอักษรไทย
[ถ]
ความหมาย

ต (ถ๋ะ) เป็นอักษรสูง เทียบตัว ถ ออกเสียงเป็น ถ๋Žะ ในระดับเสียงวรรณยุกต์จัตวา ใช้เป็นพยัญชนะต้นและตัวสะกดในแม่กด และตัวตามในภาษาบาลี สันสกฤต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถํะ - ถะ (ถ)