หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถ๋ะเสา
อักษรล้านนา
ถเสัา
เทียบอักษรไทย
[ถะเสา]
ความหมาย

ก.ถากเปลือกหรือส่วนที่อยู่ข้างนอกของเสาออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ๋ะเสา (ถเสัา)