หน้าหลัก
ถ๋ะออก
ถออฯก
[ถะออก]

ดู...ถ๋ะ

ถ๋ะ
ถะ
[ถะ]

ก.ถาก - ฟันเอาเปลือกหรือส่วนนอกออก; ถ๋ะออก,ถาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ๋ะออก (ถออฯก)