หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ๋ะออก
อักษรล้านนา
ถออฯก
เทียบอักษรไทย
[ถะออก]
ความหมาย

ดู...ถ๋ะ

ออกเสียงล้านนา
ถ๋ะ
อักษรล้านนา
ถะ
เทียบอักษรไทย
[ถะ]
ความหมาย

ก.ถาก - ฟันเอาเปลือกหรือส่วนนอกออก; ถ๋ะออก,ถาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ๋ะออก (ถออฯก)