หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ๋ะปะนา(บาลี-ฐปนา)
อักษรล้านนา
ถปนาฯ,ฐบนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ถะปะนา]
ความหมาย

ก.ยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้น,จัดตั้ง,จัดสร้าง; ถ๋ะปั๋นนา,ถาปะนา,ถาปั๋นนา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ๋ะปะนา(บาลี-ฐปนา) (ถปนาฯ,ฐบนาฯ)