หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ๋ดไปน่อย
อักษรล้านนา
ถ฿ดฯไพน่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ถดไพน่อย]
ความหมาย

ก.ขยับไปนิดหนึ่ง,เลื่อนไปนิดหนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ๋ดไปน่อย (ถ฿ดฯไพน่อฯยฯ)