หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ๋ก
อักษรล้านนา
ถ฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ถก]
ความหมาย

ก.ดึง,ถอน,กระชาก,ถลก; - ดึงรั้งให้หลุดจากที่; หล๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ๋ก (ถ฿กฯ)