หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ้าผ่อ
อักษรล้านนา
ถ้าผํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ้าผ่อ]
ความหมาย

ดู...ถ้ากอย

ออกเสียงล้านนา
ถ้ากอย
อักษรล้านนา
ถ้าคอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ้าคอย]
ความหมาย

ก.คอยดู,รอดู; ถ้าผ่อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้าผ่อ (ถ้าผํอฯ)