หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ้านปู๋นอั้น
อักษรล้านนา
ถ้านฯปูรอั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ้านปูนอั้น]
ความหมาย

ว.ถึงขนาดนั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้านปู๋นอั้น (ถ้านฯปูรอั้นฯ)