หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ้านปอปู๋นอี้
อักษรล้านนา
ถ้านฯพํอฯปูรอี้
เทียบอักษรไทย
[ถ้านพอปูนอี้]
ความหมาย

ว.ถึงกับปานนี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้านปอปู๋นอี้ (ถ้านฯพํอฯปูรอี้)