หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ้าดาฟัง
อักษรล้านนา
ถ้าดาฟังฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ้าดาฟัง]
ความหมาย

ก.คอยฟัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้าดาฟัง (ถ้าดาฟังฯ)