หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ้องเถียง
อักษรล้านนา
ถ้อฯงถยฯง
เทียบอักษรไทย
[ถ้องเถียง]
ความหมาย

ก.โต้เถียง - เถียงกันไปมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้องเถียง (ถ้อฯงถยฯง)