หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ้องถาม
อักษรล้านนา
ถ้อฯงถามฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ้องถาม]
ความหมาย

ก.ไต่ถาม - สอบถาม,ซักถาม,ถามไถ่,ไถ่ถาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้องถาม (ถ้อฯงถามฯ)