หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ้อง
อักษรล้านนา
ถ้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ถ้อง]
ความหมาย

ก.โต้ตอบ,ประชัน; เช่น การซอโต้ตอบกัน เรียกซอถ้อง, กู้ถ้อง - คู่ประชัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้อง (ถ้อฯง)