หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ้วนจอด
อักษรล้านนา
ถ้วฯรจอฯด
เทียบอักษรไทย
[ถ้วนจอด]
ความหมาย

ว.ครบถ้วน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้วนจอด (ถ้วฯรจอฯด)