หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ้วน
อักษรล้านนา
ถ้วฯร
เทียบอักษรไทย
[ถ้วน]
ความหมาย

ว.ครบ,เต็มจำนวน,ลำดับที่ เช่น ๑๐๐ บาทถ้วน-ครบ ๑๐๐ บาท,นับถ้วนแล้ว-นับครบแล้ว,ลูกคนถ้วนสอง-ลูกคนที่สอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ้วน (ถ้วฯร)