หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ่ายน้อง
อักษรล้านนา
ถ่ายฯน้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ถ่ายน้อง]
ความหมาย

ก.เปลี่ยนชุดใหม่,เปลี่ยนรุ่นใหม่ เช่น เขี้ยวถ่ายน้อง - ฟันแท้ออกมาแทนฟันน้ำนม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่ายน้อง (ถ่ายฯน้อฯง)