หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ่าย
อักษรล้านนา
ถ่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ่าย]
ความหมาย

ก.ผลัดเปลี่ยน เช่น ถ่ายเสื้อ - ผลัดเสื้อ,เอาออกจากที่หนึ่งไปใส่อีกที่หนึ่ง,ไถ่ - ถอนคืนสิ่งของที่จำนองหรือจำนำไว้,เสียเงินหรือสิ่งอื่นเพื่อให้พ้นโทษหรืออำนาจของผู้อื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่าย (ถ่ายฯ)