หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ่านโกม
อักษรล้านนา
ถ่านฯโค฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ่านโคม]
ความหมาย

น.ถ่านไฟฉาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่านโกม (ถ่านฯโค฿มฯ)