หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ่านหมื้อ
อักษรล้านนา
ถ่านฯหื้มฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ่านหมื้อ]
ความหมาย

น.ปุยหมื้อ - ปุยของผลหมื้อคล้ายปุยนุ่นแต่เป็นสีน้ำตาลอ่อน ใช้เป็นเชื้อไฟรับประกายไฟจากการตีเหล็กกับหิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่านหมื้อ (ถ่านฯหื้มฯ)