หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ่านหมี้
อักษรล้านนา
ถ่านฯหี้มฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ่านหมี้]
ความหมาย

น.ถ่าน(ไม้)สีดำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่านหมี้ (ถ่านฯหี้มฯ)