หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ่าน
อักษรล้านนา
ถ่านฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ่าน]
ความหมาย

น.ไม้ที่เผาแล้วจนสุกมีสีดำ ส่วนมากใช้เป็นเชื้อเพลิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่าน (ถ่านฯ)