หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถ่างถ๋ะ
อักษรล้านนา
ถ่างฯถะ
เทียบอักษรไทย
[ถ่างถะ]
ความหมาย

ก.อ้า - เปิด,เผยออก,แยกออก,แบะออก: เช่น อ้าขา,อ้าประตู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่างถ๋ะ (ถ่างฯถะ)