หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ่าง
อักษรล้านนา
ถ่างฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ่าง]
ความหมาย

ก.แยกให้ห่างจากกัน,กางออก: ถ่างขา-กางขาออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่าง (ถ่างฯ)