หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ่า
อักษรล้านนา
ถ่า
เทียบอักษรไทย
[ถ่า]
ความหมาย

ว.กำหนด,ครั้ง,คราว,เมื่อ สธ.ถ้า,หากว่า,แม้นว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่า (ถ่า)