หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถ่อแป
อักษรล้านนา
ถํอฯแพ
เทียบอักษรไทย
[ถ่อแพ]
ความหมาย

ก.ถ่อแพ ดู...ถ่อ

ออกเสียงล้านนา
ถ่อ
อักษรล้านนา
ถํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ่อ]
ความหมาย

น๑.เรียกไม้สำหรับยันแล้วดันให้เรือหรือแพเคลื่อนที่ว่าไม้ถ่อ น๒.เรียกคนถ่อเรือหรือแพว่า ลูกถ่อ ก.ใช้ไม้ถ่อยัน แล้วดันให้เรือหรือแพเคลื่อนที่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่อแป (ถํอฯแพ)