หน้าหลัก
ถ่อเฮือ
ถํอฯเริอฯอ
[ถ่อเรือ]

ก.ถ่อเรือ ดู...ถ่อ

ถ่อ
ถํอฯ
[ถ่อ]

น๑.เรียกไม้สำหรับยันแล้วดันให้เรือหรือแพเคลื่อนที่ว่าไม้ถ่อ น๒.เรียกคนถ่อเรือหรือแพว่า ลูกถ่อ ก.ใช้ไม้ถ่อยัน แล้วดันให้เรือหรือแพเคลื่อนที่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่อเฮือ (ถํอฯเริอฯอ)