หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ่อเฮือ
อักษรล้านนา
ถํอฯเริอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ถ่อเรือ]
ความหมาย

ก.ถ่อเรือ ดู...ถ่อ

ออกเสียงล้านนา
ถ่อ
อักษรล้านนา
ถํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ่อ]
ความหมาย

น๑.เรียกไม้สำหรับยันแล้วดันให้เรือหรือแพเคลื่อนที่ว่าไม้ถ่อ น๒.เรียกคนถ่อเรือหรือแพว่า ลูกถ่อ ก.ใช้ไม้ถ่อยัน แล้วดันให้เรือหรือแพเคลื่อนที่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่อเฮือ (ถํอฯเริอฯอ)