หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ่อมตั๋ว
อักษรล้านนา
ถ่อฯมต฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ่อมตัว]
ความหมาย

ก.ถ่อมตัว - แสดงฐานะหรือความรู้ความสามารถต่ำกว่าที่เป็นจริง เช่นถ่อมตัวว่าความรู้น้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่อมตั๋ว (ถ่อฯมต฿วฯ)