หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ่อมตวย
อักษรล้านนา
ถ่อฯมทวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ่อมทวย]
ความหมาย

ก.สะกดรอยตาม,ตามไปทีหลังโดยไม่ให้รู้ตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่อมตวย (ถ่อฯมทวฯยฯ)