หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ่อม
อักษรล้านนา
ถ่อฯม
เทียบอักษรไทย
[ถ่อม]
ความหมาย

ก.อ่อนน้อม,คล้อยตาม,ติดตาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่อม (ถ่อฯม)