หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถ่องใจ๋
อักษรล้านนา
ถ่อฯงไจ
เทียบอักษรไทย
[ถ่องใจ]
ความหมาย

ว.เข้าใจแจ่มแจ้ง,รู้แจ้งเห็นจริง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่องใจ๋ (ถ่อฯงไจ)