หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถ่อง
อักษรล้านนา
ถ่อฯง
เทียบอักษรไทย
[ถ่อง]
ความหมาย

ว.ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,สิ้นสงสัย; ถ่องแต๊ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่อง (ถ่อฯง)