หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถ่มขี้เต้อ
อักษรล้านนา
ถ฿มฯขี้เทิ่อฯ
เทียบอักษรไทย
[ถ่มขี้เท่อ]
ความหมาย

ก.ถ่มเสมหะ,ขากเสลด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถ่มขี้เต้อ (ถ฿มฯขี้เทิ่อฯ)